BOLTS
Friday, May 29, 2015

٭
بحث ترجمه در فیسبوک داغ است. بحث اینکه فلان مترجم فلانجا اشتباه کرده.
من انقدر کمال گرا هستم که بخواهم مترجم معجزه کند و متن را چنان برگرداند که چیزیش جا نماند.
اما انقدر هم واقعگرا هستم که بدانم گاهی نمی شود.
گاهی واژه هایی کوچک را سخت است به زبان دیگر برگردانی.
امروز درباره Blessed فکر می کردم. به اینکه معادل خوبی نمی شناسم که همه زنجیره معنایی این واژه را به فارسی تعریف کند.

یک عکسی دارم که من و شکیباییم ، دو طرف ماندی. روز عروسی مان است.
فکر می کنم : That's how I'm blessed.


دیروز عقد آرش بود. قرآن جانماز ماندی هم بود. جای خودش خیلی خالی بود.

بعد فکر می کنم که کدام سعادت بالاتر از اینکه انقدر خوب باشی که سالها بعد از تو هم آدمها بخواهند لحظات شادیشان را با تو قسمت کنند.

Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home