BOLTS
Saturday, December 25, 2010

٭
شماره هاي آقاي ب
----------------------

2- آقاي ب در دوران كودكي عاشق عدد 2 بود. از آن بيشتر عاشق عدد 22 بود كه دو تا 2 داشت. اما عدد 222 آنقدرها هم برايش مهم نبود.

2- آقاي ب تمام اتفاقات مهم زندگيش به عدد 2 بيربط هستند. مثلا اينكه در روز دوم از ماه دوم از سال 2 هجري به دنيا نيامده.در 22 سالگي زن نگرفته و 2 زن و 22 بچه ندارد. نفر دوم كنكور نشده است، خانه اش 2 خوابه نيست و الخ. تنها چيزي كه به اين عدد مربوط مي شود اين است كه دو تا از بهترين دوستانش هر كدام دو تا بچه دارند.

2- آقاي ب اين روزها خيلي نگران است. به اين نتيجه رسيده كه مسئولان امور حتي از آنچه كه فكر مي كرد هم كمتر مي فهمند. نتيجه اش هم با عرض تاسف اين خواهد شد كه اوضاع اقتصادي از ايني كه هست هم بدتر خواهد شد. لااقل آمارها در حرفه آقاي ب كه خيلي خيلي نگران كننده است.

2- آقاي ب اين روزهاگرفتار شده است در چند تايي كتاب كه خواندنشان سخت است، از آنهايي كه پيش نمي روند، به ضرب و زور دو سه صفحه مي خواند و كنار مي گذاردشان. يكي شان امروز صبح تمام شد. حالا مي خواهد بجايش يك چيز خواندني و شيرين بردارد، از آنهايي كه آدم راحت صفحه مي زندشان، راحت ميخواندشان، بلكه به ضرب شيريني اين كتاب، الباقي را هم بخواند.

2- آقاي ب هنوز دلش به هر بهانه اي پر مي كشد به آنروز كه مي آيد. آنروزي كه هوا سبك مي شود و خنده به اين شهر بر مي گردد.Comments:
به به خيلي زيبا
 
Post a Comment

........................................................................................

Home