BOLTS
Saturday, August 30, 2003

٭
خب درست شد. حالا باز مي نويسم. بيش از همه چيز از زمان.Comments: Post a Comment

٭
هنوز درست نشده !‌نمي دونم چرا ... لعنت به اين بلاگر با اين تغييراتش ...Comments: Post a Comment

٭
Çä�ÇÑ Çíä æÈáÇ� ÏÑÓÊ ÔÏ !�íÚäí ÏæÈÇÑå ãíÔå äæÔÊ.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Saturday, August 16, 2003

٭
ßÇÔßí ÈáÇ�Ñ Çíä Ñæ ÞÇØí äßäå¡ æÞÊí ßå ÂÏã ãÇåí íßÈÇÑ ÈäæíÓå æ Çæä íßÈÇÑÔ åã ÞÇØí ÈÔå Îíáí äÇÑÇÍÊ ßääÏå ÇÓÊ.
äÇíÈ ßäÓæá Ñæ ÎæäÏã æ åã ÎæÔã ÇæãÏæ åã äÇÑÇÍÊ ÔÏã¡ ÑÇÓÊÔ Îíáí Ïáã Ñæ Ûã �ÑÝÊ.
Êá�ÑÇÝí íß �íÒ Ïí�å åã È�ã : ÔåÑÓÇÒåÇ ãí �ä ßå ÔåÑ ãËá íß ãæÌæÏ ÒäÏå ÇÓÊ¡ ãí ÎæÇã ÇÖÇÝå ßäã ßå ßÔæÑåÇ æ ÌæÇãÚ ÇäÓÇäí åã äå ÝÞØ ãæÌæÏÇÊ ÒäÏå ÇäÏ¡�Èáßå äãæäå åÇí ÏÞíÞí ÇÒ ÇäÓÇä åÓÊäÏ ßå ÑæÇÈØ ÑæÇä�ÒÔßí¡ íÇ �ÒÔßí íÇ Úáæã Ïí�å ÇäÓÇäí Èå Ôßá Îíáí ÏÞíÞí ÏÑ ãæÑÏÔæä ÕÇÏÞå.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home