BOLTS
Saturday, July 04, 2009

٭
بايد يك قانوني باشد كه مردن آدمها را ممنوع كند. ممنوع كند كه كسي جلوي دوربين تير بخورد. بعد بايد يك مجازاتي داشته باشد كه كسي كه تير خورد بي حرف و بي حركت، آرام روي زمين بيفتد. بايد ممنوع كند كه كسي آن حوالي فرياد بزند "واي واي" و ديگري بگويد "بمان.
بايد در اين قانون به صراحت ذكر شود كه كسي كه مرد نبايد چشمهايش باز بماند و سياهي چشمش به يكطرف برود و گم بشود. بايد ممنوع شود كه خون از دهان و بيني كسي سرازير شود روي صورتش.
آنوقت بايد مجازاتي هم تعريف بشود براي هر كسي كه اين صحنه را مي بيند. مجازات سخت تري هم باشد براي كسي كه اين صحنه در چشمش مانده است و خواب و بيداري همينطور تكرار مي شود.
بايد قانوني باشد كه كسي را كه شبها آن صحنه خوني كه روي صورت دويده است را خواب مي بيند، اعدام كنند.Comments:
نادر جان سخت می‌گیری ها! برای هر کار ساده‌ و ابتدایی‌ای که قانون نمی‌گذارند! یک چیزهایی جزو بدیهیات است. شما لیست این آدم‌هایی که گفتی را بده، بقیه‌ی کار با من! البته آرش حجازی را خودمان شناسایی کرده‌یم شما بقیه را لطف کن!
 
Exactly , it is killing me Too.
 
من که هربار سولین توی چشمهایم نگاه می کند نگاه ندا می آید در نظرم و نفسم بند می آید. وای اگر دخترکم روزی اینطور جلوی چشمانم جان دهد....
 
Post a Comment

........................................................................................

Home