BOLTS
Saturday, September 06, 2008

٭
از "ميناي شهر خاموش" خوشم آمد.
فقط بخاطر يك لحظه، يا شاهد هم كمتر از يك لحظه.
بخاطر يك صدا.
آواز تمام مردگان زمين كه كه در جزئي از لحظه در موسيقي فيلم آنجايي كه قبرستان بم را نشان مي داد شنيده شد.

صداهاي زيادي را در زندگيم شنيده ام. موسيقي هاي خيلي جذاب و روح نواز.

اما اين اولين باري بود كه صداي تمام مردگان زمين را يكجا شنيدم.Comments:
فيلم در كل خوب بود؟
 
Post a Comment

........................................................................................

Home