BOLTS
Thursday, December 14, 2006

٭
ماشین حساب جدید آقای ب و "جنبش مظلومان شهر"
--------------------------------------------
آقای ب هنوز وارد شهر نشده بود که در میدان آزادی شعار جنبش مظلومان شهر توجهش را جلب کرد.
جنبش مظلومان شهر ( اصغرزاده و دوستان ) وعده داده بود که در صورت انتخاب شدن در شورای شهر در عرض سه سال به سه میلیون جوان تهرانی خانه قسطی بدهد.

ماشین حساب جدید آقای ب که هنوز بوی نویی می دهد، از خوشی برق زد.
ماشین حساب آقای ب فرض کرد :
فرض کنیم همه این سه میلیون جوان با هم ازدواج کرده باشند و کلا یک و نیم میلیون خانه لازم باشد.
فرض کنیم تمام این خانه های 50 متری باشند
فرض کنیم که همه این خانه ها متری 800000 تومان قیمت داشته باشند ( بگذریم که خانه 800000 تومانی دیگر در این شهر پیدا نمی شود )
بر این اساس هر خانه 40 میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
فرض کنیم که هر زوج ده میلیون تومان پول داشته باشند و سی میلیون دیگر را قسطی بپردازند.
بر این اساس باید جنبش مظلومان شهر به میزان یک و نیم میلیون عدد وام سی میلیون تومانی در مدت سه سال بپردازد.

ماشین حساب جدید آقای ب حساب کرد :
30/000/000 * 1/500/000 = 45/000/000/000/000 تومان
که می شود سالی 15/000/000/000/000 تومان

آقای ب به آقای اصغرزاده یادآوری می کند که کل بودجه شهرداری تهران یک دهم این مبلغ هم نیست.

آقای اصغرزاده خیال کرده است که وقتی پنجاه هزار تومان، پنج میلیون رای می آورد، سهام عدالت هفده میلیون رای می آورد، لابد خانه قسطی پنجاه میلیون رای برای ایشان خواهد داشت.

برای همین است که می گویم اگر جنبش مظلومان شهر رای بیاورد معلوم می شود که مردم ایران، جمع هفتاد میلیون نفرشان هم به اندازه یک ترب سیاه عقل ندارند.
برعکس اگر رای اندکی بیاورد، معلوم می شود که مردم دیگر به این راحتی دروغهای شاخدار انتخاباتی را باور نمی کنند.
همین چند روز دیگر معلوم می شود که چه می شود، آقای ب که احساسی دارد که مسئله ترب سیاه بیشتر به آن نزدیک است.

آقای ب خواهش می کند :
خواهش می کنم که رای بدهید.
خواهش می کنم.
لطفا با در خانه ماندنتان اجازه ندهید اوضاع شهر از اینکه هست خرابتر شود.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home