BOLTS
Sunday, December 10, 2006

٭
اتود دو صدایی
-------------

................. در آغاز ...................

تنها ماه بود ................ / ............ تنها واژه بود
و ماه رنگ صورت ترا داشت ........ / ..... و واژه طنین صدای ترا داشت
در تاریکی ................ / .............. در سکوت
و همه چیزی در نور صورت تو دیده شد / و همه چیزی با صدای تو نام گرفت

............. تمام درختان و سنگ ها و رودها ...............
.............. تمام گیاهان و رنگ ها و روزها ..............
........... و تمام آدمیان و چیزها برای من نشان تو شدند ...........

با آن تاج نور که بر سر تو بود. / با آن ترانه جادویی که از گلوی تو بر می خواست
با آن تاج نور .............. / ............. با آن ترانه جادو
و با آن درخشش معنا بخش ........ / ....... و با آن زیر و بم محسور کننده
که همه چیزی در پرتو آن زاده شد / که همه چیزی را مسخر خود می کند

................. این پیمان ما باشد ..................
ً......................... / .... من صدای تو خواهم بود در سکوت
و من چهره تو در بی چهرگی.... / ...........................َ
.............. تا خلاء دنیا از وجود ما پر شود ...............
............. تا همه چیزی نام و معنای خود را بیابد .............
............... و همه چیزی به درخشش درآید ..............Comments:
Beautiful
 
Post a Comment

........................................................................................

Home