BOLTS
Saturday, November 04, 2006

٭
آقای ب و سادات
--------------------
اشتباه نکنبد، "سادات" نام یکی از موجودات افسانه ای نیست. آن موجود نامش "سولدات" است.
"سادات" یک کلمه عربی است که جمع "سید" است.
"سید" هم که همه مان می دانیم به نوادگان حضرت محمد گفته می شود.
و البته بیشترمان هم می دانیم که "سید" بودن کلی مزیت دارد، مثلا اینکه آدم به جهنم نمی رود ( و به جایش به زمهریر می رود ) و اینکه فطریه سادات می گیرد و کلی چیزهای خوب دیگر هم می گیرد.

ماشین حساب آقای ب مسایل جالبی را در زمینه میزان سیادت سادات نشان می دهد.
با توجه به اینکه شخص پیامبر فرموده اند که انسانی مانند بقیه مردم هستند، می توان حدس زد که ایشان نیز مانند تمامی مردم دارای 46 کرومزوم و حدود سه میلیارد واحد پایه ژنتیکی هستند.

ماشین حساب آقای ب می داند که از زمان وفات پیامبر حدود 1350 سال می گذرد ( و البته این عدد فقط برای ساده شدن محاسبات منظور شده است )
و می داند که حدود هر سی سال یک نسل عوض می شود.
بنابر این حساب می کند که از زمان پیامبر تا کنون 45 نسل گذشته است.
بنابر این میزان ژنهای پیامبر در بدن سادات فعلی یک تقسیم بر دو به توان 45 ام واحد های ژنتیکی پیامبر است.

ماشین حساب آقای ب تقسیم می کند :
سه میلیارد تقسیم بر دو به توان 45 مساوی است با هشتاد و پنج هزارم.

و در واقع می توان گفت که از چهار نسل پیش به این سو، یعنی حدود 120 سال گذشته، هیچکدام از سادات حتی یک واحد ژنتیکی هم از پیامبر به ارث نبرده اند. و در حقیقت هیچ تفاوتی با غیر سادات ندارند.

آقای ب می پرسد: حالا که سادات و غیر سادات تفاوتی ندارند، می شود ما در عید قدیر به جای اینکه سینه سادات را ببوسیم، از پاملا اندرسن به این منظور استفاده کنیم؟Comments:
دیدید چه شد ؟
این "ماشین حساب آقای ب" برای خودش تبدیل به یک موجود مستقل شده است و سر خود یک کارهایی می کند و یک اطلاعاتی هم دارد. اصلا یک موجود "خودسر" شده است که باید هرچه زودتر داروی نظافت بخورد.

حیف که آقای ب خلاقیت آن سفرکرده را ندارد که هر اسمی را شخصیتی می بخشید و برایش زندگی ای می ساخت وگرنه که ماجراهای این "ماشین حساب آقای ب" هم برای خودش چیزی می شد.
 
Post a Comment

........................................................................................

Home