BOLTS
Sunday, October 01, 2006

٭
گوش کنید :
تات می گويد که ماهی آزادی است، لغزان تر از آنکه به دام کسی در افتد.
بی خبر است از توفانی که صیدا به پا کرده.
گردابی که تمام هستی اش را در در خود فرو می برد، خط می کشد بر مسیر سرنوشتش و طرحی تازه می ریزد.

تات دوپاره شده است
با یک پا پیش می رود و با دیگری می گریزد

من که این همه را پیشاپیش می نویسم، برای آن است که هر سه شان را خوب می شناسم.
هم صیدا
هم تات
هم عشقComments: Post a Comment

........................................................................................

Home