BOLTS
Sunday, July 09, 2006

٭
دل آقای ب
----------------
درست بر خلاف نظر بعضی ها، آقای ب هم دل دارد و دل ایشان هم بعضی روزها می گیرد.
درست مثل همین امروز.
بعضی روزها آقای ب نمی داند چرا دلش گرفته است.
بعضی روزها هم می داند.
امروز آقای ب دلش گرفته است چرا که پس فردا، خاله اش و پسر خاله اش و دخترخاله اش برای همیشه به آمریکا می روند.
آن یکی دختر خاله اش هم به همراه شوهر خاله اش سال دیگر می روند.
آقای ب این خاندان عزیز را بسیار دوست دارد.

آقای ب می گوید : کسی که سفر کرد ، دیگر رفته است.

و اینرا با بغضی در گلو می گویدComments:
به جایش ما اینجا پسر‌خاله دخترخاله‌دار می‌شویم آقای ب گل من! Your loss is our gain به قول امریکاییها. ولی شوخی دررفته ... چه تخمی!
 
ما هم دلمون برای آقای ب تنگ خواهد شد. خیلی خیلی زیاد
 
کسی که سفر کرد ، دیگر رفته است

با این جمله موافقم... متاسفم در ضمن
 
من هم با مضمون کسی که سفر کرد، دیگر رفته است موافقم و گاهی نمی دانم چرا صالحی در شعرهایش آورده: سفر همیشه حکایت باز آمدن تو بود
 
سفر كرده واقعا ديگر نيست چون از مدار زنگي ات خارج مي شود
 
Post a Comment

........................................................................................

Home