BOLTS
Saturday, July 08, 2006

٭
آقای ب و توحید صفاتی
------------------------------
گمان نکنید که اطلاعات مذهبی آقای ب انقدر زیاد است که راست راستی بتواند در مورد توحید صفاتی یک پست کامل بنویسد.
اما هرچه فکر می کند یک اسم پر آب و تاب برای مطلبی که موضوعش "صفات" هستند پیدا کند، چیزی به فکرش نمی رسد.

آقای ب حقیقتا پیرو راستین "کتاب واژگان" است و آموزه های این کتاب نغز را در زندگی روزمره اش، همواره مد نظر دارد.
علی الخصوص کتاب اوصاف را.

آقای ب معتقد است که صفتی که شایسته چیزی هست، نیازی به گفتنش نیست چرا که آن صفت در خود آن چیز مستتر است.
آقای ب می گوید: هیچکس نمی گوید "نیوتن فرزانه فیزیک" یا "آقای معظم ب" چرا که در فرزانگی جناب نیوتن و عظمت آقای ب حرفی نیست.

آقای ب با صفات مشکل دیگری هم دارد. آقای ب می گوید صفات دستاویزی اند برای آنکه موصوف را معنایی دهند که متفاوت است با معنای اصلی آن.
آقای ب به همین دلیل با تمامی ترکیبات صفت و موصوف و ترکیبات مضاف و مضاف الیه مخالف است.
آقای ب هربار می شنود : "اسلام ناب محمدی" یا "عدالت علوی" و امثالهم از خودش می پرسد مگر "اسلام"یا "عدالت "به تنهایی چیزی کم دارند که این صفات را به آنها افزوده ایم.

آقای ب اضافه می کند که مگر "انرژی هسته ای حق ماست" کجایش ایراد دارد که می گوییم "انرژی هسته ای حق مسلم ماست".

آقای ب می خواهد به مثالهایش ادامه بدهد اما فکر می کند که "العاقل یکفیه الاشاره" و به این ترتیب دانش عمیق خود را هم در لسان عربی به رخ خوانندگان می کشد.
البته آقای ب این میان چند خطی را هم پاک می کند چرا که هیچ حوصله دردسر ندارد.Comments:
روز به خیر آقای ب. به قول معروف، موش تو سوراخ نمی رفت، جارو به دمبش می بست!
 
Post a Comment

........................................................................................

Home