BOLTS
Monday, May 15, 2006

٭
آقای ب به دیوید بلین رای می دهد
----------------------------------------
آقای ب بلند می گوید : "نه" و بعد دهانش همانطور باز می ماند.
همسر دلبند آقای ب به او می گوید : خب مگه چه انتظاری داشتی؟
آقای ب همانطور که ادامه اخبار را بعد از نامه کذایی گوش می دهد می گوید : من می دونستم که خیلی ولی نمی دونستم که این همه.

آقای ب همسرش را خیلی دوست دارد و یکی از دلایل این دوست داشتن هم این است که همسرش می تواند منظور آقای ب را از میان جمله هایی که نه فعل درست و حسابی دارد و نه فاعل و مفعول و نه صفات در آن معلوم است کاملا درک کند.

همسر دلبند آقای ب می گوید : 18
همسر آقای ب هم ایشان را خیلی دوست دارد و یکی از دلایل این دوست داشتن هم آن است که آقای ب هم می تواند با شنیدن یک همچین عددی تا آخر ماجرا را بخواند.

البته آقای ب بخیل نیست و برای شما هم صحبت های همسرش را ترجمه می کند:
منظور همسر خانم ب این بود که کتاب هجدهم برومر را نقل کند. آن قسمتی را که تعریف می کند که لویی بناپارت هر هفته شعبده جدیدی از آستین بیرون می آورد و هر روز وعده جدیدی می داد تا وعده های قبلی فراموش شود.

آقای ب به شخصه از شعبده خوشش می آید. اما شعبده بازی های دیوید بلین را بیشتر دوست دارد. لاافل خیالش جمع است که از شعبده های دیوید بلین به او آسیبی نمی رسد.Comments:
آقای ب شما اصولاً چه کار می کنید که حاشیه تان این همه هویدا است پسرم؟
ما هرچی زور می زنیم حاشیه مان پیدا نیست، یعنی گم هم نیست اما این جوری قاطی متن مان در معرض دید عموم نیست که! شاید هم از التفات آقای بلین است که به جای غیب کردن این دفعه پیدا کرده.ـ
 
این دلیل ظریف برای دوست داشتن رو خیلی آقای ب قشنگ توصیف کرد. در ضمن به نظرم حالا حالا هاست که همه مون فکر کنیم جدی اینننن همه؟
هر روز بیشتر از روز قبل، بیخود نیست که مخ یکی مثل بوش (که تازه خودش هم یک عالمه...)بخار می کنه!
 
والله راستیتش ما خودمان هم درست نمی دانیم چکار کردیم ولی رفتیم در تمپلت و آنجاییکه در مورد کامنت است را برداشتیم و گذاشتیم وسط آنجایی که مربوط به خود متن است ولی اینکه چطور اینکار را کردیم نمی دانیم.
البته ما یک راهی می شناسیم که حاشیه آدم دیده شود و آن پوشیدن بیکینی است. البته در آن صورت متن آدم دیده نمی شود. برای همین هم هست که بعضی ها معتقدند که بیکینی چیز بی خودی است چون فقط چیزهایی را نشان می دهد که دیدنشان خیلی هم مهم نیست.
 
ما از سر اتفاق یک بار بیکینی پوشیدیم. اما هم حاشیه مان معلوم شد هم متن مان. آفرودیت می گفت به خاطر این است که شما حاشیه و متن تان درهم است اما خودمان فکر کردیم شاید بیکینی مربوطه کمی برای ما کوچک بوده. گاس هم که بیکینی را نباید روی صورت کشید!ـ
 
Post a Comment

........................................................................................

Home