BOLTS
Sunday, January 15, 2006

٭
آقای ب درباره روابط اجتماعی فکر می کند.
آقای ب معتقد است که با آدمهای بی جنبه نباید رابطه داشت.
آقای ب معمولا سعی می کند دوستانش را از میان آدمهای عقده ای انتخاب نکند.
به همین دلیل ، چون آقای ب دوستانش را دوست دارد، قول می دهد که حتما همین هفته به آنها حلیم بدهد تا آنها عقده ای نشوند و بتوانند جنبه خود را حفظ کنند تا آقای ب بتواند دوستی اش را با آنها ادامه بدهد. به آنها هم توصیه می کند که چند روز دندان روی جگر بگذارند و انقدر بی
آبرویی نکنند.
آقای ب علاوه بر این به آنها وعده می دهد که Lock , stock and two smoking barrel آقای گای ریچی را هم نشانشان بدهد.
آقای ب در روابط اجتماعی اش خیلی دقیق است و سعی می کند که همیشه صوابط اجتماعی را رعایت کند. آقای ب ریشش را می تراشد و کراوات می زند. به افرادی هم که اینکار را نمی کنند چپ چپ نگاه می کند تا درس عبرت بگیرند.
علاوه بر اینها آقای ب به شدت دقت می کند که دوستانش را از آدمهایی انتخاب کند که عقل و هوش درست و حسابی دارند و با آدمهای خنگ به کل رابطه برقرار نمی کند.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home