BOLTS
Tuesday, July 12, 2005

٭
نوشي و جوجه هاش

شوهر سابق نوشی، روز جمعه با حکم دادگاه ، بچه را گرفت تا طبق حکم، هشت ساعت پیش پدرشان باشند. هنوز برنگشته اند. هر جای دنیا که باشد، به اینکار می گویند آدم ربایی.
جوجه ها هنوز هفت سالشان هم نشده است، یکی شان شش سالش است و یکی شان سه سال و نیم.
نمی دانم چه کاری از دست چه کسی بر می آید. اما اگر فقط همین هم از ما بر می آید که نگذاریم این قضیه بی صدا باقی بماند، لااقل فریادش بزنیم.
بچه های خردسال مادری را از او دزدیده اند. فرقی نمی کند که دزد کذایی پدرشان باشد با نه، بچه ها را دزدیده اند.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home