BOLTS
Saturday, June 25, 2005

٭
متاسفم برای خودم. و برای این کشور.
کاش همان سالهایی که دوستانم در راه سفر بودند، من هم رفته بودم.
از همین امروز باید شروع کنم به بررسی چگونگی مهاجرت. تا همین دو هفته پیش اگر کسی چنین چیزی به من می گفت سیلی از سخنان فخیم می شنید درباره عشق من به مام میهن و پیشرفت و آبادانی و از این خزعبلات. اما امروز ناچارم باور کنم که مام میهن فرزندانی بس کوتاه بین دارد که زندگی در جوارشان ناممکن است.Comments:
فرزندانی کوتاه بین نداره...فرزندانی کر،کور، لال، احمق و.... داره!
بالاخره ما هم تاوان اینجا موندن رو دادیم تموم شد
 
Post a Comment

........................................................................................

Home