BOLTS
Saturday, June 11, 2005

٭
به جدم قسم که من این نوشته را از یک سایت پورنو ترجمه نکرده ام. به خدا این نوشته یک آدم خیلی شناخته شده است درباره یک آدم خیلی شناخته شده دیگر که در صفحه آخر روزنامه ای شناخته شده چاپ شده است.
من فقط اسم سوژه را برداشته ام و به جایش نوشته ام "او" :

دستم را به آرامی روی دست او گذاشتم. داغ بود.. حرارت دستش تا اعماق وجودم را گرم کرد. عشق به او بی تابم کرد. مایل بودم بوسه ای بر لبهای خشک و پژمرده اش بزنم. شرم کردم. لب هایم را روی نقطه ای از سرش که مو نداشت گذاردم. آنجا هم داغ و مرطوب بود. بی اختیار با زبانم کمی از رطوبت را برداشتم. او با گرفتن انگشت شستم که روی دستش بود، پاداشم را داد.

به جدم قسم که این قسمتی از خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی است از آخرین روزهای امام در بیمارستان که در صفحه آخر روزنامه شرق در تاریخ شانزدهم خرداد امسال چاپ شده است. من فقط هرجا نوشته بود امام، به جایش نوشتم او. همین. باز بگویید در ایران آزادی مطبوعات نیست و سانسور هست.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home