BOLTS
Sunday, January 23, 2005

٭
بعضی بوسه ها را باید سالها مزمزه کرد.
تات یکی از آنها را خوب یادش است.
همیشه از اولین بوسه می گویند اما بوسه ای که تات مزمزه می کند با اولین بوسه اش فاصله زیادی دارد. یعنی لااقل دو سالی بعد از اولین باری است که صیدا را بوسیده.
گوش کنید :

ایستاده صیدا و ایستاده صورت به صورتش تات. به روی پنجه می آید اندکی صیدا.
تات سرش را به راست خم می کند. لبانشان که به هم می رسد، صیدا لبانش را جمع می کند برای بوسه و درست همان لحظه که بوسه را آغاز می کند، باز می گشاید لبانش را و از اول جمعشان می کند. انگار که بوسه ای تازه است. انگار که آنچه پیش از این شروع کرده بود، چیزی کم داشته. ناقص بوده انگار و باید از اول شروع می شده. یا شاید چیزی از عشق جا مانده بوده بیرون از آن بوسه که باید پیدا می شده تا بوسه را کامل کند.
Comments:
خب فکر کنم جدیداخیلی رومانتیک شدی .وقتی یک مرد یکهو زیاد رومانتیک میشه ،ما زنا پیش خودمون میگیم : راستی واقعا چی شده ؟
 
Post a Comment

........................................................................................

Home