BOLTS
Sunday, October 24, 2004

٭
گفته بودم که صیدا را هرگز در هنگام رقصیدن تصور نکنید.
صیدا زیبایی یک لحظه است. زیبایی لحظه ای که تمام اندام یک زن برای به آتش کشیدن شعله عشق هماهنگ می شود.
رقص شاید زیبا باشد اما از لحظات زیبایی تشکیل نمی شود. باورتان نمی شود دوربینتان را بردارید و در یک مهمانی از رقص عکس بگیرید. در تمام عکسهایتان, تمام آدمها در وضعیتی کج و کوله و زشت قرار دارند. در هیچ یک از موقعیتهایشان هیچ چیز خواستنی نیست.
برای همین صیدا را هرگز در هنگام رقصیدن تصور نکنید.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home