BOLTS
Thursday, July 08, 2004

٭
هجدهمين روز از تيرماه هر سال،‌18 تير آن سال است.
حكومت ها از اين تاريخها بدشان مي‌ايد. چرا كه به يادشان مي‌آورد كه جنايتكار و خونخوارند.
براي همين در اين روز يگانهاي ويژه در شهر پر مي شوند تا مطمئن شوند كه اتفاقي نمي افتد.
اما اتفاقات تاريخي در سالگرد اتفاقات تاريخي ديگر رخ نمي دهند. در روزي رخ ميدهند كه براي خود يگانه است : روزي كه مجموعه اي از عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تغيير را ناگزير كرده باشند.
راه مقابله با خواست تغيير، پسگرد هر چه بيشتر نيست. اينكه چاقوكشان 18 تير چند سال پيش ، امروز نماينده مجلس شده باشند، جواب درستي به خواسته هاي اجتماعي نيست.
اينكه قاتل مشهور دكتر سامي به مقام شهرداري تهران و احتمالا در آينده نزديك رياست جمهوري ايران برسد هم راه حل درست واقعه اي كه در اين كشور رخ مي دهد نيست.
حكام كشور ما اين گفته معروف را تاييد مي كنند كه چيزي كه حدي ندارد حماقت است.Comments:
شما پیشگوی غریبی هستید آقای ب.
کف دست من رو هم ببینید لطفا...
 
شما پیشگوی غریبی هستید آقای ب.
کف دست من رو هم ببینید لطفا...
 
Post a Comment

........................................................................................

Home