BOLTS
Tuesday, May 11, 2004

٭
از اينكه صيدا و تات ديگر به كلي مال خود من اند خوشحال نيستم.
نمي توانم خوشحال باشم از اينكه كساني كه جرقه اوليه اين دو شخصيت را از آنها گرفته بودم ، رابطه اي را كه به نظرم انقدر زيبا بود به پايان رسانده اند.

صيدا و تات از اين به بعد به كلي مال خود من اند بي آنكه به هيچ كس ديگري در دنيا اشاره اي داشته باشند.

شك دارم كه تات هرگز در سراسر زندگيش همراهي مانند صيدا بيابد. هر چند گمان هم نمي كنم كه قدر صيدا را انگونه كه بود شناخته باشد. شك هم دارم كه افسوسي بر اين امر بخورد.

در ضمن بايد اضافه كنم كه به نظر من انسانها دستمال توالت نيستند كه مصرف شوند و بعد دور انداخته شوند.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home