BOLTS
Thursday, February 06, 2003

٭
چون بقچه اي از نور كه گشوده مي شود
يا چون شاخه اي كه بر آن طلا مي رويد
يا رودي كه در آن سيماب جاريست
يا چون گويي از بلور
يا خانه اي بر فراز
آنجا كه شاخه ها و رودها و خانه ها به بقچه اي از نور پيچيده مي شوند
و من آنها را در گويي از بلور مي بينم
آنگاه كه بقچه نور گشوده مي شود
و بر شاخه ها طلا مي رويد
و سيماب در رود جاري مي شود
و من پنجره خانه ام بر فراز را مي گشايمComments: Post a Comment

........................................................................................

Home